Liiva Külaseltsi eellugu

Kalmistu tee (endise nimega Liiva Kalmistu tee) lõpul asusid Liiva Kalmistu ja nn Liiva laod juba nõukoguse ajal. Esimesed elamud Kalmistu teel pärinevad möödunud sajandi 30ndatest aastatest.

1999.a – erastamiskonkursil sai Liiva ladude omanikuks Trade Invest, kelle käest läks see ala peagi OÜ Riigiressursside Keskusele (edaspidi RRK).

2002 detsember - algatati RRK algatusel detailplaneering läbimurde rajamiseks  Liiva ladudest Viljandi maanteele (Liivametsa tee).

2004 detsember - võeti see detailplaneering vastu

2005, 4.aprill - sõlmisid Tallinna linn ja RRK lepingu, milles RRK kohustus tagama Liivametsa tee väljaehitamise hiljemalt viie aasta jooksul pärast detailplaneeringu kehtestamise korralduse jõustumist.

2005, 27.aprill - detailplaneering jõustus ning seal on öeldud, et detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 04. aprillil 2005 sõlmitud lepingule nr TT-5/M.

Vastavalt lepingule oleks RRK pidanud Liivametsa tee välja ehitama hiljemalt 27.04.2010.

2009, 18. juuni - Tallinna Linnavolikogu  otsusega nr 151 kehtestatud „Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringuga“ on ette nähtud Kalmistu tee ja Viljandi maantee ühendustee. Viidatud planeeringulahenduse kohaselt on kavandatud Viljandi maantee ja Kalmistu tee ühendustänav kahesuunalise (1+1 sõidurida) ja kergliiklusteega. Ühendustee eesmärgiks on Kalmistu tee Viljandi maantee poolse osa vabastamine Liiva keskusest lähtuvast rasketranspordist ja suunata see metsavabale alale rajatava tänava kaudu Viljandi maanteele oleva raudteeharu kõrvalt. Ühendustänava asukoht raudteeharu kõrval on valitud põhjusel, et antud kohas asub teetrass põhiosas männimetsast vabal alal, kahjustades sellega kasvavat kõrghaljastust kõige vähem ning samas omab ka parimaid ühendusi kahe Kalmistu tee 22-28 ladude ala sisse-väljasõiduteega.

Koos Liiva ladude arenguga on pidevalt suurenenud ka liikluskoormus Kalmistu teel. Tegemist on suures osas ilma kõnniteedeta elurajooniga, kus üha kasvav liiklusvoog kujutab endast reaalset ohtu seal liikuvate inimeste eludele. Kohalikud elanikud on aastate jooksul korduvalt pöördunud nii Nõmme Linnaosavalitsuse, Kommunaalameti kui ka teiste linna ametite poole ning juhtinud tähelepanu probleemi tõsidusele.

Kommunaalameti seisukoht oli, et Kalmistu tee ei ole mõeldud raskeveokite liikluseks ja RRK-le oli antud vaid ajutine luba liikumiseks, kuni Liivametsa tee välja ehitatakse.

14.07.2009 kirjutasid Kalmistu tee ja Saeveski tänava inimesed avaliku kirja Rainer Vakrale, kus väljendati tõsist muret seose kasvava liikluskoormusega ning paluti astuda konkreetseid samme, et alustataks Liivametsa tee väljaehitust. Antud kirjale kirjutas alla 77 siinset elanikku. Rainer Vakralt tuli vastus, et asja uuritakse.

19.02.2010 toimus Rainer Vakra juures kohtumine, kus olid esindatud ladude omanikud, siinsete elanike esindajad ning linnaosavanem koos abiga. Sellel kohtumisel avaldas RRK valmisolekut Liivametsa teed projekteerima hakata, kuid kõik otsad jäid lahtiseks.

2010 aasta jooksul käis tihe kirjavahetus Rainer Vakra ja siinsete elanike vahel, kuid mingeid konkreetseid vastuseid me ei saanud. Linnaosavalitsus pidas tee ehitamise osas läbirääkimisi nii Tallinna Vee kui RRK-ga. Ainus, mille saavutasime, oli, et Kalmistu teele paigaldati 30 kiiruspiirangu märgid.

Linnaosavalitsus on jätkuvalt seisukohal, et RRK peab täitma oma lepinguga võetud kohustuse.

27.09.2010 - aktivistide kohtumine Rainer Vakraga

19.10.2010 - tuli Rainer Vakralt vastus kokkusaamisel püstitatud küsimustele. Kohtumiselt Tallinna Kommunaalameti ja Transpordiameti esindajatega pakuti lahenduseks vähendada ringliikluse abil raskeveokite koormust poole võrra. Selle lahendusega ei olnud kohalikud elanikud mingil tingimusel nõus, mida mitmed elanikud oma kirjades linnaosavanemale ka väljendasid.

Sügis 2010 – Tallinna Vesi jõuab kanaliseerimistöödega Kalmistu tee piirkonda. Seoses sellega on tänav mitu kuud suletud ning Liiva ladude liiklus on suunatud ümber Liivametsa teele (sealse kruusatee augud täideti ja liiklus toimib sealsel teel siiamaani).

3.detsembril 2010 toimus Nõmme linnaosavalitsuses Kalmistu tee läbimurde väljaehitamise ja liikluskoormuse vähendamise teemaline koosolek, kus osalesid Tallinna Kommunaalameti, Transpordiameti, Linnaplaneerimise Ameti, Linnavara Ameti ja Osaühingu Riigiressursside Keskus esindajad. Kohalike elanike esindajaid antud koosolekule ei lubatud. Antud koosolekul oli RRK nõus vaid Liivametsa teed projekteerima, aga soovis selle väljaehitamist Tallinna linnalt. Antud koosolekul kinnitati, et Nõmme linnaosavalitsus on omavahenditest valmis paigaldama Kalmistu teele künnised. Meie poolt soovitud kõnniteede osas teatati, et Kommunaalametil puuduvad hetkel selleks rahalised võimalused.

25.12.2010 – Kalmistu tee avatakse taas liikluseks, kuigi asfalteerimistööd lükkuvad  2011 kevadesse. Raskeveokitele on pandud üles ajutised läbisõitu keelavad liiklusmärgid.

5.jaanuar 2011 – kohtusid kümmekond Kalmistu tee ja Saeveski tn aktivisti. Kuna oli selge, et inimeste senised tegevused üksikutena ei andnud soovitud tulemusi, otsustati jõud ühendada ning asutada MTÜ Liiva Külaselts.